TECHNIK farmaceutyczny - szkoła policealna dla młodzieży

Zapewnia doskonałe warunki kształcenia i indywidualne podejście do każdego ucznia. Nauka w naszej szkole trwa dwa lata.

W naszej szkole zajęcia praktyczne odbywają się w pełni wyposażonych pracowniach, a nie nazywają się zajęciami praktycznymi. Zaczynają się one już w pierwszym semestrze i są one realizowane przez cały okres nauki.

Stawiamy na praktyczną naukę zawodu, na jak najlepsze przygotowanie do Państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Obecnie egzamin ten przeprowadzany jest w formie praktycznej, a nie jak do tej pory w formie projektu „na kartce”.

Nasi nauczyciele to doskonali dydaktycy, którzy pracę na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim łączą z prywatną praktyką farmaceutyczną. Posiadamy ogromne doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych (17 lat). Mury naszej szkoły opuściło blisko 400-ta osób.

Naszym celem jest przygotowanie osoby, która będzie atrakcyjna na rynku pracy. Ukończenie szkoły to nie wszystko, ważne jest zdobycie satysfakcjonującej pracy. Właściciele aptek chętnie przyjmują do pracy naszych absolwentów.

Osoby, które zapiszą się do dnia 30.06.2017r. do naszej szkoły otrzymają jednorazową "Olsztyńską Kartę Rabatową". Oferty dostępne na olsztyńskim portalu rabatowym: www.rabatol.pl

Zgodnie z celami kształcenia absolwent naszej szkoły przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych
  • wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów
  • uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach

W dwuletnim cyklu kształcenia słuchacz zdobywa jedną kwalifikację zawodową Z.19, która kończy sie egzaminem państwowym przeprowadzonym pod koniec klasy drugiej  przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Słuchacze uzyskują tytuł Technika farmaceutycznego oraz „Suplement Europass”.

Czym jest EUROPASS?

Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny sposób. Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie.

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej przyjętą decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).

Dokument Europass-Suplement do Dyplomu zwiększa na europejskim rynku pracy czytelność dyplomów wydawanych przez polskie uczelnie. Dostarcza pełnych informacji na temat poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów, a także szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień zawodowych.

Suplement nie zastępuje oryginału dyplomu i nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez stosowne instytucje w innych krajach, ale umożliwia potencjalnemu pracodawcy porównanie kwalifikacji kandydatów pochodzących z różnych państw. Europass-Suplement do Dyplomu wydawany jest od 1 stycznia 2005 r. przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów, w ramach opłaty za dyplom (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 19 grudnia 2008 r.).

Wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (również w języku angielskim).

więcej na europass.org.pl...

Nie zdałeś matury?

Nie szkodzi...

U nas możesz uczyć się bez matury!

Szkoła Policealna Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Olsztynie została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Olsztyn pod numerem 19.